Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja Pracy

Publicznego Przedszkola w Zawadzie

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz. 560), Statutu Zespołu Szkół w Zawadzie

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

mgr M. Szczudło, mgr J. Występek, mgr L. Guzik, mgr J. Paśko, A. Słomba – przedstawiciel RR

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego.

Na tej podstawie określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Powiedz mi, a zapomnę pokaż, a zapamiętam pomóż wziąć udział a zrozumiem…”

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową i dydaktyczną. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, piękne zabawki, kolorowe i nowe meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci.

W wydzielonym miejscu znajduje się  plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

We wszystkich dziedzinach życia prowadzimy działania zmierzające do minimalizowania negatywnych wpływów człowieka na środowisko. Działania te pomagają dzieciom w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, a także do własnego ciała i umysłu.

Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. W przedszkolu działa gabinet logopedyczny, gdzie specjalista prowadzi bezpłatne zajęcia dla chętnych dzieci.

Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

 • chroni oryginalność myślenia dziecka,
 • nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje,
 • nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza,
 • daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu,
 • wyzwala pomysłowość dziecka swoją pomysłowością,
 • nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem.

 Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Szczególną troską obejmujemy dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci znające język angielski, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego. Przewodnią myślą naszej pracy pedagogicznej jest także integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem. W związku z tym często organizujemy wspólne wycieczki, imprezy i zajęcia otwarte na terenie przedszkola. Ważnym elementem tej współpracy jest pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, warsztatów, których tematyka jest dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań . Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem wiejskim zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie.

Dążymy do tego, aby praca w naszym przedszkolu opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki min. włączając do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programy multimedialne.

Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno- kulturowym, technicznym i przyrodniczym.

Należymy do sieci placówek promujących zdrowie i duży nacisk kładziemy na kształtowanie postaw prozdrowotnych, a zwłaszcza na aktywność ruchową dzieci, którą uważamy za podstawę prawidłowego rozwoju. Nasi wychowankowie czynnie uczestniczą w różnorodnych konkursach.

Posiadamy certyfikat jakości „Kubusiowi przyjaciele Natury”

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i pomaga im eliminować stres z tym związany.

Na życzenie rodziców przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych nieodpłatnych: plastyczne, teatralne, taneczne i język angielski.

 Przewodnie cele naszej pracy, to: 

 • tworzenie warunków do stymulowania różnorodnej aktywności dziecka,
 • korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego,
 • zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przez dużą ilość wycieczek i spacerów,
 • rozwijanie ekspresji manualnej i intelektualnej poprzez organizowanie kontaktów z różnymi dziedzinami sztuki, uczestnictwo dzieci w konkursach. 
 • pozytywne nastawianie dzieci do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez zabawę i twórcze metody poprzez codzienne zajęcia prowadzone przez własną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • wykorzystywanie techniki i informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne i Internet;
 • rozwijanie i poszerzanie kontaktów z rodzicami poprzez własna stronę internetową: www.zszawada.superszkolna.pl, ścienną gazetkę przedszkolną – „Informacje dla rodziców”;

Wspólny z nami front tworzą rodzice, których wymagania znamy, traktujemy je poważnie i nowocześnie. Rodzice rozumieją nasze poczynania, akceptują je i mają znaczący udział w życiu przedszkola. Chętnie angażują się we wszystkie możliwe obszary naszej działalności. Nieustannie odbywa się pedagogizacja rodziców, pogłębianie wiedzy i kultury rodzicielskiej.

Profesjonalnie przygotowani nauczyciele monitorują, stymulują i promują prawidłowy rozwój dziecka, uczestniczą również w rozpoznawaniu i niwelowaniu drobnych odchyleń i deficytów rozwojowych. Szczególną opieką otaczają dzieci z grup ryzyka społecznego.

Nasze dzieci mają pozytywny obraz samego siebie, znają swoje mocne i słabe strony, mają wysokie poczucie własnej wartości i wykazują wysoki stopień tolerancji wobec odmienności innych ludzi. Potrafią komunikować się z innymi, ich zachowania są społecznie akceptowane. Są samodzielne, aktywne, twórcze w działaniu i rozwiązywaniu problemów.

Podsumowując, nie wahamy się powiedzieć, że dziecko realizując się w naszym przedszkolu jest szczęśliwe.

 

CELE

1. Nauczyciele organizują zajęcia edukacyjne oraz wykorzystują prezentacje multimedialne i Internet do integrowania wiedzy z zakresu wychowania zdrowotnego z zachowaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi.

2. Nauczyciele wspomagają rozwój społeczno – emocjonalny dzieci poprzez wykorzystanie zabaw dramowych i różnorodnych spektakli teatralnych.

3. Nauczyciele wykorzystują różnorodna literaturę do kształtowania u dzieci poczucia przynależności narodowej.

 

KRYTERIA SUKCESU

1.1. Każdy nauczyciel wykorzystuje prezentacje multimedialne i Internet. 

 • Dzieci młodsze – młodsza grupa - 2x w semestrze,
 • Dzieci starsze – 3 x razy w semestrze.

2.1.Wszyscy nauczyciele organizują różnorodne spektakle teatralne: 

 • Dzieci młodsze – 1 x w semestrze,
 • Dzieci starsze – 2 x w semestrze.

2.2 Wszyscy nauczyciele organizują zabawy dramowe.

 • dzieci młodsze – 1 x w semestrze.
 • dzieci starsze – 2 x w semestrze.

3.1.Każda grupa bierze udział w zajęciach w bibliotece:  

 • Dzieci młodsze – 3 x w semestrze.
 • Dzieci starsze – 3 x w semestrze.

3.2.Dzieci biorą czynny udział w tworzeniu kącika patriotycznego – grupa młodsza i starsza w II semestrze.

 

PLANOWANE DZIAŁANIE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 3 LAT

 1. Tworzenie warunków pozwalających integrować wiedzę z zakresu wychowania zdrowotnego z zachowaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi. (lata 2014/2015 - 2017/2018)
 2. Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych form i metod pracy do wspomagania rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci (2014/2015 – 2017/2018).
 3. Tworzenie warunków pozwalających kształtować u dzieci poczucie przynależności narodowej. (2014/2015 -2017/2018).

 

METODY PRACY

W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Dziecięca matematyka Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-5 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier-ściganek.

Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa)

Dzieci dostają gotowy wzór, rysunek, który mechanicznie odbijają, powielają. Jest to doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Metoda daje możliwości wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, które urozmaicają proces działania, a efektywne działanie dziecka jest rzeczą najważniejszą w każdej metodzie. Ćwiczenia grafomotoryczne wyrabiają pewność i płynność ruchów ręki,

Metody twórczej ekspresji ruchowej (C. Orff, R. Laban, ).

W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Elementy tej metody urozmaicają nam zestawy ćwiczeń ruchowych. Pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia twórcze w formie tańca zasługują na szczególną uwagę, ponieważ towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, uwalniają wewnętrzne napięcia i niepokoje. Zabawy twórcze pozwalają dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Przeżywanie lęków, obaw, osiąganie poziomu swobodnego komunikowania się prowadzi do osiągania przez dzieci sukcesu. 

Drama

Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami. 

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz bajki terapeutyczne wprowadzają dzieci w dobry humor i służą odreagowaniu złych emocji. Poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia chcemy: skierować emocje negatywne na pozytywne i przekształcić złą energię w dobrą, porażkę zmienić w sukces, wspierać wysiłki dzieci, zachęcać do współdziałania, wspierać rozwój dziecka, eliminować frustrację i stres, pomóc w rozwiązywaniu problemów, likwidować złość, gniew, irytację oraz zapobiegać agresji. Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki przejmować jego zachowania. Rozwiązywanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dziecka może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Dziecko uczy się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Bajka relaksacyjna posługuje się wizualizacją aby odprężyć i uspokoić. Akcja toczy się w miejscu spokojnym, przyjaznym i dobrze znanym dziecku, co sprawia, że czuje się bezpieczne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. One uwalniają od napięć i negatywnych emocji. Wizualizacja w pracy z dziećmi rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie określonych stanów emocjonalnych. 

Metoda samodzielnych doświadczeń

Dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy, a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona i najtrwalsza.

 

 

 

SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU SYSTEM MOTYWACJI DZIECI

 1. Działania wzmacniające pozytywne zachowania dzieci: 
 • pochwały na forum grupy, indywidualne i do rodziców,
 • tablica zachowań.

2. Rozbudzanie w dziecku zainteresowań.

3. Dostosowywanie zadań do umiejętności dziecka, gdyż zbyt trudne zadania zniechęcają do dalszej pracy.

4. Docenianie twórczego myślenia dzieci.

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Nauczycielki wszystkich grup prowadzą obserwacje dziecka indywidualne i w stosunku do grupy przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Swoje obserwacje odnotowują w:  Dzieci młodsze - w Arkuszu Obserwacji Dziecka (2x w roku)

Dzieci Starsze – w Arkuszu Obserwacji Dziecka (2x w roku)  i  Ocena Gotowości Szkolnej Dziecka (2 x w roku)

 

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Opis znajduje się w dokumentacji szkolnej.

 

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

Nauczycielka grupy Dzieci Starszych jest zobowiązana przygotować 1 x w roku szkolnym (do końca kwietnia) Informacje o Gotowości Szkolnej Dziecka i zapoznać z nią rodziców.

Podsumowania obserwacji dzieci przedszkolnych dokonuje się na przełomie października i listopada.

Informowanie na bieżąco o postępach dzieci oraz o ewentualnych trudnościach podczas indywidualnych rozmów, konsultacji dla rodziców raz w miesiącu oraz podczas zebrań z rodzicami.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA 

Zebrania grupowe

 Kontakty indywidualne

Kąciki informacyjne

Zajęcia otwarte

Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach 

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Pedagogizacja rodziców

Organizowanie spotkań grupowych i konsultacji indywidualnych z nauczycielem dziecka oraz specjalistami 

Uczestnictwo rodziców w zajęciach, imprezach okolicznościowych.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Współpracujemy z: sołtysem Wsi Zawada, Biblioteką Publiczną w Zawadzie, Ośrodkiem Zdrowia w Zawadzie, Parafią pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawdzie, Komisariatem Policji w Brzeźnicy, Zespołem Szkół w Zawadzie, Państwową Strażą Pożarną w  Dębicy, Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Dębicy , Domem Dziecka „Hanka” w Dębicy, Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Dębicy, Publicznym Przedszkolem w Pustyni,  i Schroniskiem „Brzozowe Ranczo” w Dębicy, Hospicjum przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

W placówce funkcjonuje program wychowawczy „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, którego autorkami są nauczycielki naszego przedszkola: mgr M. Szczudło, mgr J. Występek, mgr L. Guzik i mgr J. Paśko. Program Wychowawczy zawarty jest w odrębnym dokumencie.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

Dzieci biorą czynny udział w akcjach i programach promujących zdrowy styl życia: 

„Sprzątanie świata”,  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Nakrętka”, „Baterie”, „Zbiórka makulatury”, „Pola nadziei”, „WOŚP”, „Góra Grosza”.

„Czyste powietrze wokół nas”, „Aby zdrowym być”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

 

ROCZNY PLAN PRACY

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu na każdy rok szkolny stanowi załącznik do koncepcji.